La informació que es mostra a continuació recull la normativa de tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, que es posa en coneixement seu:

AlfaQuest Saboya Assessors, S.A. es la societat responsable del funcionament dels continguts del present portal Web, domiciliada a: carrer Prat de la Creu, 8, Despatx 403, NRT A-708636-B, amb el contacte: l’adreça esmentada o el correu electrònic alfaquest@alfaquest.net.

El contingut del portal Web www.alfaquest.net constitueix un sistema d’informació dels diversos serveis que ofereix, per tal de mantenir contacte amb vostè i enviar-li informació més detallada, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

USUARI

La utilització del present Lloc Web i els seus continguts li atribueix la condició d’Usuari, i implica que ha llegit i accepta, sense reserva alguna, totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per AlfaQuest Saboya Assessors, S.A., que en cada moment es trobin vigents en la Web.

AlfaQuest Saboya Assessors S.A. es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar part o parts del present Avis Legal, en qualsevol moment i sense prèvia notificació. En conseqüència, es recomana que l’Usuari llegeixi atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web.

MODIFICACIONS DEL PORTAL WEB

La informació i serveis continguts al portal Web poden presentar incorreccions o errors tipogràfics. AlfaQuest Saboya Assessors S.A. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en el referit contingut.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT 

AlfaQuest Saboya Assessors S.A. declina tota responsabilitat en cas que es produeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, AlfaQuest Saboya Assessors S.A.  no serà responsable per caigudes de la xarxa o suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altre tipus, com tampoc de les possibles pèrdues de negoci fruit d’aquestes incidències.

AlfaQuest Saboya Assessors S.A. no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que AlfaQuest Saboya Assessors S.A.  realitza els seus millors esforços per evitar tot contratemps. Es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el software, els textos, així com la informació i resta de continguts recollits en www.alfaquest.net estan protegits por la legislació andorrana en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial, i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, de conformitat amb el disposat a la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que apareix en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o lucratius.

Excepte autorització expressa d’ AlfaQuest Saboya Assessors S.A., no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” ni qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” alfaquest.net.

Tots els drets derivats de la Propietat Intel·lectual estan expressament reservats per AlfaQuest Saboya Assessors S.A..

AlfaQuest Saboya Assessors S.A. vetllarà pel compliment de les anteriors estipulacions i per la deguda utilització dels continguts presents en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li assisteixin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Qualsevol incidència, suggerència o reclamació respecte a drets de propietat Intel·lectual deu remetre’s a través del correu electrònic alfaquest@alfaquest.net

Els signes distintius (marques, noms comercials) d’ AlfaQuest Saboya Assessors S.A., estan igualment protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit d’AlfaQuest Saboya Assessors S.A..

POLÍTICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL)

La informació personal s’incorpora a un fitxer de dades personals del que n’és responsable AlfaQuest Saboya Assessors, S.A. Aquesta informació està sota la protecció de les normes andorranes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal (Llei 15/2003, del 18 de desembre). L’usuari afectat per les dades pot exercitar davant del responsable del fitxer els seus drets d’oposició, accés, rectificació i en tal cas cancel·lació en la forma prevista en les normes.

CANVI DE NORMATIVA

AlfaQuest Saboya Assessors, S.A. es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les directrius que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conforme als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: alfaquest@alfaquest.net.

POLÍTICA DE COOKIES

Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador de l’usuari durant el seu recorregut per les seves pàgines i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

S’utilitzen per les següents raons:

  • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
  • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
  • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
  • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar-li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

 

AlfaQuest Saboya Assessors, S.A. en el seu domini Web no utilitza cap mena de “cookies” per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.