Estem del teu costat

Tenim 3 tipus de serveis bàsics amb honoraris competitius i transparents

Assessorament de forma continuada (honoraris en funció del volum assessorat) :
    • Mínim 3.000 euros anuals
    • Entre 500.000€ i 1.000.000€ : 0,60% anual
    • Més de 1.000.000€ : 6.000€ + 0,20% de l’excedent de 1.000.000€ anuals
    • Possibilitat de tarifa a mida, tipus forfetària fixa o incloent performance fee*
Assessorament de forma puntual : per minuta a 200€ / hora
Serveis complementaris : a definir en funció dels serveis

Sempre cerquem l’opció més òptima a nivell de costos per cada recomanació d’inversions

Controlem la correcta aplicació de les condicions pactades pels Clients

* No som partidaris de “performance fees” : la inversió ha de respondre al perfil del Client i tots els guanys han de ser per ell

tarifes.png